การจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูผู้ใช้งาน (ครูปลายทาง)
อาจารย์สมเกียรติ เพ็ชรมาก

การจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูผู้ใช้งาน (ครูปลายทาง)

"ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 อบรมผ่านระบบ Zoom